Category Archives: Văn bản pháp luật

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 3 STT Tên sản phẩm, hàng hóa Thông tư số 65(i) Mã số HS theo Thông tư số 65 Sản phẩm cụ thể theo Thông tư số 29(ii) Mã số HS theo Thông tư

DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỘC BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỘC BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Theo quyết đinh 3810/2019 STT Tên hàng hóa Tên QCVN Mã HS (theo Thông tư 65/2017/TT -BTC) Tên văn bản áp dụng Biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu I Xăng, nhiên liệu điezen

Thông tư 39/2013/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn với giày hoặc ủng cách điện

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 39/2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI

Thông tư 49/2016/TT-BLĐTBXH QUY CHUẨN VỚI PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ MẮT CÁ NHÂN DÙNG TRONG CÔNG VIỆC HÀN

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 49/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ MẮT CÁ NHÂN

Thông tư 37/2013/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn về an toàn lao động đối với pa lăng điện

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: 37/2013/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013   THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pa lăng

Thông tư 05/2012TT/BLĐTBXH QUY CHUẨN VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NÂNG

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 05/2012/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH QUY CHUẨN VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY GIA ĐÌNH

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2018/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY

Thông tư 48/2016/TT-BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY ĐIỆN KHÔNG BUỒNG MÁY

Thông tư 48/2016/BLDTBXH

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 48/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY

Thông tư 08/2011/TT-BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY ĐIỆN

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2011/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011   THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI