Hành trình Phát triển: Từ Quá Khứ đến Hiện Tại

Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) là cơ quan của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực quan trọng như đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, viễn thám, và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Lịch sử phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường bắt đầu từ ngày 5 tháng 8 năm 2002, khi Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất thông qua Nghị quyết số 02/2002/QH11 thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đây là bước tiến quan trọng trong việc tập trung quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường của Việt Nam. Quyết định này đã hợp nhất các đơn vị từ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Bộ Công nghiệp; và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tạo nên MONRE hiện nay.

Quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BTNMT đã được điều chỉnh và cập nhật qua nhiều năm, với các Nghị định quan trọng được ban hành vào các năm 2002, 2008, 2013, 2017 và 2022. Mỗi Nghị định mới thay thế Nghị định trước đó và cập nhật chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ để phù hợp với các yêu cầu và thách thức mới.

Những Người Lãnh đạo Đương thời: Kỳ Vọng và Trách nhiệm

Lãnh đạo hiện nay của MONRE bao gồm Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, và các Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành, Bí thư Đảng ủy Bộ, và Lê Minh Ngân. Những người lãnh đạo này đảm nhận trách nhiệm lớn trong việc định hình và thực thi chính sách tài nguyên và môi trường của Việt Nam.

Nhiệm vụ và Quyền hạn: Bảo vệ và Phát triển Bền vững

Theo Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ, Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ, MONRE thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực sau:

  • Đất đai.
  • Tài nguyên nước.
  • Địa chất và khoáng sản.
  • Môi trường.
  • Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
  • Khí tượng thủy văn.
  • Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.
  • Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
  • Biến đổi khí hậu.
  • Viễn thám.

Cơ cấu Tổ chức: Xây dựng Hiệu quả từ Trong ra Ngoài

Cơ cấu tổ chức của MONRE bao gồm các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị tham mưu, tổng hợp, các đơn vị quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị khác và các doanh nghiệp.
Các đơn vị tham mưu, tổng hợp bao gồm Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, và các Vụ chuyên môn như Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Vụ Đất đai, và Vụ Môi trường.

Các đơn vị quản lý nhà nước bao gồm Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Biến đổi khí hậu, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Cục Địa chất Việt Nam, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, và Cục Viễn thám Quốc gia.

Các đơn vị sự nghiệp bao gồm Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, và Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Các đơn vị khác bao gồm Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản, và Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Các doanh nghiệp bao gồm Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam, và Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Những Người Lãnh đạo Qua Các Thời kỳ: Những Dấu ấn Lịch sử

Lãnh đạo của MONRE đã thay đổi qua nhiều thời kỳ, với mỗi Bộ trưởng và Thứ trưởng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Bộ và Việt Nam nói chung.

Các Thứ trưởng từ quá khứ bao gồm Đặng Hùng Võ (2002–2007), Triệu Văn Bé (2002–2006), Đỗ Hải Dũng (2002–2007), Trần Thế Ngọc (2007–2009), Nguyễn Văn Đức (2008–2013), Nguyễn Mạnh Hiển (2011–2015), và Bùi Cách Tuyến (2011–2015).


Mỗi người lãnh đạo đã đóng góp vào việc xây dựng và phát triển MONRE, giúp Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực quan trọng, đồng thời đảm bảo bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường của Việt Nam.