Bộ khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

Các văn bản pháp luật về kiểm tra chất lượng

Quyết định 3810-QĐ-BKHCN Về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư 01/2009/TT-BKHCN Ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ KHCN

Thông tư 27/2012/TT-BKHCN Quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Thông tu 07/2017/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung Thông tư 27/2012/TT-BKHCN về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Xem ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *