Category Archives: Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 2220/BTTTT-KHCN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2220/BTTTT-KHCN V/v hướng dẫn áp dụng, triển khai thực hiện QCVN 101:2016/BTTTT Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016   Kính gửi: …………………………………………………………. ………………………………………………………….   Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và

Thông tư 13/2018/TT-BTTTT

Thông tư 13/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định về danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành