Công văn số 2220/BTTTT-KHCN

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2220/BTTTT-KHCN
V/v hướng dẫn áp dụng, triển khai thực hiện QCVN 101:2016/BTTTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

………………………………………………………….
………………………………………………………….

 

Căn cứ Thông tư s 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyn thông quy định về chng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTTTT ngày 17/3/2016 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chun kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay” (QCVN 101:2016/BTTTT); và xét điều kiện khó khăn về đo kim/thử nghiệm hiện nay;

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc áp dụng, trin khai thực hiện Quy chun kỹ thuật quốc gia QCVN 101:2016/BTTTT như sau:

1. Về đối tượng áp dụng:

Các sản phm pin lithium (cả pin rời và pin tích hợp bên trong) các thiết bị cầm tay (điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay) được sản xuất hay nhập khẩu bởi các tổ chức, cá nhân có hoạt động sn xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ các quy định tại QCVN 101:2016/BTTTT “Quy chun kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay” bằng hình thức công bố hợp quy theo quy định tại Thôntư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông kể từ ngày 01/4/2017.

Các thiết bị thực hiện chứng nhận, công bố hợp quy trước thời điểm 01/4/2017 có pin lithium tích hợp bên trong thì không phải thực hiện lại quy định này cho đến hết chu kỳ của giấy chứng nhận hợp quy đã được cấp.

2. Về quy trình, thủ tục công bố hợp quy:

Quy trình, thủ tục công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/201của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; và Quyết định 190/QĐ-CVT ngày 29/12/2011 của Cục trưng Cục Viễn thông về Hướng dẫn phương thức chứng nhận hợp quy, hồ sơ chứnnhận và công bố hợp quy.

3. Về kết quả đo kim/thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy:

Các doanh nghiệp sn xut, nhập khẩu được phép sử dụng kết qu đo kim/thử nghiệm của các phòng thử nghiệm được chỉ định/thừa nhận/công nhận phù hợp với tiêu chuISO/IEC 17025 (kèm theo chng chỉ công nhận)hoặc do nhà sn xuất tự thực hiện trong h sơ công bố hợp quy và chịu trách nhiệm đối với các kết quả đo kim/thử nghiệm này.

Kết quả đo kiểm, th nghiệm, được thực hiện trong vòng 02 (hai) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ, phđảm bảo phù hợp với QCVN 101:2016/BTTTT; hoặc phù hợp đồng thIEC 61960 và IEC 62133.

4. Khi có đủ điều kiệnBộ Thôntin và Truyền thông sẽ hướng dn chi tiết danh sách các phòng thử nghiệm được chỉ định, cônnhận (trong nước) và thừa nhận (nước ngoài) đủ năng lực; và sẽ chỉ chấp nhận kết qu đo kim/thử nghiệm của các phòng thử nghiệm này.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– TTr. Nguy
n Minh Hồng (để b/c);
 TTr. Phan Tâm (để b/c);
– Cục VT 
(để ph/h);
– Trung 
m thông tin (để th/báo);
– Các Tổ chức CNHQ (
để th/h);
– Lưu: VT
, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Xuân Công

Đánh giá post