THÔNG TƯ Số: 39/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT là một văn bản pháp luật quan trọng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành vào năm 2018, nhằm hướng dẫn kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. Việc kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu là vô cùng quan trọng, bởi muối nhập khẩu được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày của người dân Việt Nam, và chất lượng của muối nhập khẩu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Vì vậy, Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT có tác dụng tăng cường quản lý chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu, đảm bảo sức khỏe và phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam.

MỤC LỤC VĂN BẢN:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 39/2018/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

THÔNG TƯ

Kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm muối nhập khẩu: Hướng dẫn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ vào Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định. Đồng thời, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007 và Luật An toàn thực phẩm năm 2010 cũng là các cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa cũng đã được sửa đổi và bổ sung. Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ cũng có quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đây là các quy định liên quan đến việc chi tiết hóa, bổ sung quy định về an toàn thực phẩm. Nghị định số 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm và Nghị định số 40/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh muối cũng liên quan đến lĩnh vực này.

Do đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm ban hành Thông tư hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 • Thông tư này quy định về nội dung và thủ tục kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm của muối nhập khẩu, thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 • Thông tư này áp dụng cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhập khẩu muối (được gọi chung là người nhập khẩu), cũng như các tổ chức và cá nhân liên quan trong việc kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm của muối nhập khẩu.

 

Điều 2: Hướng dẫn đối tượng kiểm tra theo Thông tư kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Phạm vi kiểm tra muối nhập khẩu bao gồm kiểm tra chất lượng đối với muối công nghiệp và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với muối thực phẩm và muối tinh.
 • Ngoài ra, có các trường hợp được miễn kiểm tra về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.

a) Các trường hợp được miễn kiểm tra về chất lượng theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Giải thích từ ngữ theo quy định tại Điều 3

Các định nghĩa này bao gồm:

 • Muối: là hợp chất Natri Clorua được sản xuất từ nước biển, nước mặn ngầm hoặc khai thác từ mỏ muối.
 • Muối thực phẩm (muối ăn): là muối được bổ sung vi chất i-ốt để dùng trong chế biến thực phẩm hoặc ăn trực tiếp, có hàm lượng các chất theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9-1:2011/BYT.
 • Muối tinh: là muối đã được chế biến, có hàm lượng các chất theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9639:2013 và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8-2:2011/BYT.
 • Muối công nghiệp: là muối có hàm lượng các chất theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9640:2013 hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về muối công nghiệp.
 • Lô hàng muối nhập khẩu: là tập hợp các chủng loại muối nhập khẩu có cùng tên gọi, công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật và xuất xứ từ cùng một cơ sở sản xuất.

Điều 4: Quy định về cơ quan kiểm tra theo Thông tư này

Cơ quan kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm muối nhập khẩu là Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các cơ quan này có trách nhiệm đảm bảo chất lượng và an toàn của muối nhập khẩu bằng cách thực hiện kiểm tra, xác minh độ tinh khiết và các yếu tố khác liên quan đến muối.

Thông tin về căn cứ kiểm tra theo Điều 5

Điều 1: Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu:

Theo quy định của pháp luật, lô hàng muối nhập khẩu phải được chứng nhận hoặc giám định bởi tổ chức đăng ký hoặc được thừa nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9640-2013 muối (natri clorua) công nghiệp hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (natri clorua) công nghiệp.

Điều 2: Kiểm tra an toàn thực phẩm muối nhập khẩu:

Người nhập khẩu phải tuân thủ các quy định về tự công bố sản phẩm theo Điều 4 và Điều 5 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

 • Đối với muối thực phẩm (muối ăn), sản phẩm phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9-1:2011/BYT của Bộ Y tế đối với muối i-ốt.
 • Đối với muối tinh, sản phẩm phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9639-2013 muối (natri clorua) tinh và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8-2:2011/BYT đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

Điều 6: Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu theo quy chuẩn địa phương

Quy trình kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu bắt đầu bằng việc người nhập khẩu đăng ký kiểm tra với cơ quan kiểm tra tại địa phương nơi kho, bãi lưu giữ lô hàng muối nhập khẩu. Hồ sơ đăng ký kiểm tra cần tuân thủ các quy định của pháp luật như Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Điều 13 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP.

Việc kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu được thực hiện theo thủ tục và trình tự qui định. Trong trường hợp lô hàng muối nhập khẩu không đạt yêu cầu chất lượng, người nhập khẩu cần thực hiện các biện pháp xử lý kết quả kiểm tra theo quy định tại Điều 13a Nghị định số 132/2008/NĐ-CP. Nếu lô hàng được miễn kiểm tra chất lượng, người nhập khẩu sẽ áp dụng biện pháp miễn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu.

Cơ quan kiểm tra có trách nhiệm và quyền hạn để thực hiện việc kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu, trong khi người nhập khẩu có nghĩa vụ và quyền lợi để thực hiện các quy định tại Điều 1 và Điều 4 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Điều 13 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP và khoản 3 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.

Điều 7 – Kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm cho muối nhập khẩu

 1. Người nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm cho lô hàng muối nhập khẩu tại cửa khẩu địa phương. Cơ quan kiểm tra sẽ thống nhất với người nhập khẩu về thời gian lấy mẫu kiểm tra. Người nhập khẩu cần thông báo với cơ quan Hải quan về thời gian và địa điểm để chứng kiến quá trình lấy mẫu.

 2. Để đảm bảo chất lượng muối nhập khẩu, người nhập khẩu cần tuân thủ quy trình kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Cơ quan kiểm tra có trách nhiệm và quyền hạn để thực hiện kiểm tra, trong khi người nhập khẩu có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 17, Điều 15 và Điều 21 của Nghị định này.

 3. Việc lấy mẫu kiểm tra và lưu mẫu muối nhập khẩu cần được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017. Mẫu muối sẽ được đựng trong hộp hoặc chai nhựa kín, và được niêm phong bởi cơ quan kiểm tra. Quá trình lấy mẫu cần có sự chứng kiến của đại diện người nhập khẩu và đại diện cơ quan Hải quan cửa khẩu.

Điều 8: Đánh giá và kiểm nghiệm chất lượng muối nhập khẩu theo quy định

Tổ chức đánh giá sự phù hợp chất lượng muối nhập khẩu là một tổ chức đã đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Tổ chức này có trách nhiệm đánh giá sự phù hợp của chất lượng muối nhập khẩu.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, các mẫu muối nhập khẩu sẽ được kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Phòng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm có thể là phòng thử nghiệm VILAS lĩnh vực hóa với đối tượng thử là muối natri clorua và các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Hoặc, phòng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm có thể được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01/8/2013 của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp và phòng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được cập nhật và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.boa.gov.vn) hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (www.mard.gov.vn). Quy định này giúp đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng khi sử dụng muối nhập khẩu.

Điều 9: Thực hiện các quy định về tổ chức đánh giá sự phù hợp và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm cho muối nhập khẩu. Thông tư này hướng dẫn các cơ quan kiểm tra địa phương về công tác kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. Bên cạnh đó, danh sách các cơ quan kiểm tra và tổ chức đánh giá sự phù hợp và phòng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được cập nhật và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Chi cục thuộc Sở để thực hiện việc kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm của muối nhập khẩu. Họ cũng phải báo cáo cho Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn để lập danh sách các cơ quan kiểm tra. Nếu muối nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng và an toàn thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xử lý.

Điều 10: Chuyển tiếp trong quy định

Để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm của muối nhập khẩu, các chỉ tiêu chất lượng bạn phải tuân theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9640-2013 cho muối (natri clorua) công nghiệp. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới sẽ được áp dụng sau khi có hiệu lực

Điều 11: Hiệu lực thi hành theo quy định

Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm muối có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 02 năm 2019, thay thế cho Thông tư số 27/2017/TT-BNNPTNT. Các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các văn bản quy phạm pháp luật được đề cập trong Thông tư này sẽ được áp dụng theo quy định mới. Nếu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thể phản ánh cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hỗ trợ và giải đáp

 


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– Các Bộ và cơ quan ngang Bộ;
– Công báo; Website Chính phủ;
– Cục Kiểm tra Văn bản QPPL;
– Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các Sở Nông nghiệp và PTNT;
– Website Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– Website Cục KTHT&PTNT;
– Lưu: VT, KTHT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

 

Thông tư số - 39/2018/TT-BNNPTNT

I. Giới thiệu về Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT

 

Văn bản pháp luật mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT là một văn bản vô cùng chất thực, liên quan và được xác minh bởi pháp luật Việt Nam hiện nay. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành nghiên cứu và tham khảo các luật và quy định liên quan đến an toàn thực phẩm, từ đó đưa ra quy định rõ ràng về kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.

Văn bản này đưa ra những yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp kiểm tra, đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng. Với tính liên quan cao, Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT đã được đưa vào áp dụng và có tác động tích cực đến ngành nông nghiệp và đời sống của người dân. Vì vậy, văn bản này là một sản phẩm pháp luật chất lượng và đáng tin cậy, được xác minh và có hiệu lực thực thi bởi pháp luật Việt Nam hiện nay.

 

Tổng quan về văn bản pháp luật mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản pháp luật mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT, được ban hành vào năm 2018 và có hiệu lực từ tháng 10 cùng năm. Thông tư này có tác dụng hướng dẫn kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu, nhằm bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng.

Muối nhập khẩu là một trong những sản phẩm được sử dụng rất phổ biến trong đời sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, chất lượng của muối nhập khẩu có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người. Vì vậy, việc kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu là rất quan trọng, nhằm đảm bảo rằng sản phẩm này đáp ứng được các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT quy định về yêu cầu chất lượng an toàn thực phẩm của muối nhập khẩu, quy trình kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu, cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến việc kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. Nhờ đó, thông tư này giúp tăng cường quản lý chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Tóm lại, Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT là một văn bản pháp luật quan trọng, có tầm quan trọng lớn trong việc đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. Vì vậy, việc thực hiện quy định trong Thông tư này đem lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.

 

Mục đích của Thông tư là hướng dẫn kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT là một văn bản pháp luật quan trọng được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm hướng dẫn kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. Mục đích của Thông tư này là đảm bảo rằng muối nhập khẩu được sử dụng trong đời sống hàng ngày của người dân Việt Nam đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Việc kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu là rất cần thiết, bởi vì muối nhập khẩu được sử dụng rất phổ biến trong các bữa ăn của người dân Việt Nam. Nếu muối nhập khẩu không đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm, nó có thể gây ra các vấn đề liên quan đến sức khỏe, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân.

Vì vậy, thông tư này được đưa ra nhằm tăng cường quản lý chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu, giúp bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Các yêu cầu chất lượng an toàn thực phẩm của muối nhập khẩu được quy định rõ ràng trong Thông tư, kèm theo đó là quy trình kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.

Tổng quan về văn bản pháp luật này rất quan trọng để người đọc hiểu được tầm quan trọng của việc kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu và tầm quan trọng của Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT trong việc đảm bảo sức khỏe cho người dân Việt Nam.

Thời gian ban hành và hiệu lực của Thông tư

Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành vào năm 2018, với mục đích hướng dẫn kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2018 và thay thế cho Thông tư số 25/2012/TT-BNNPTNT về việc kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.

Với nội dung quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng, Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT đã được đưa ra với mục đích cụ thể và rõ ràng. Việc kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu sẽ giúp đảm bảo sức khỏe của người dân và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT có thời hạn hiệu lực là 5 năm kể từ ngày ban hành. Sau thời hạn này, nếu không có sự điều chỉnh, Thông tư sẽ mất hiệu lực. Tuy nhiên, với tầm quan trọng của việc kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu, rất có thể sẽ có sự điều chỉnh và cập nhật các quy định mới trong Thông tư để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tế.

Kết luận:

Việc kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu là vô cùng quan trọng để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Thực phẩm muối nhập khẩu không được kiểm tra kỹ càng có thể chứa đựng các hóa chất độc hại, vi khuẩn hay tạp chất. Nếu người tiêu dùng sử dụng muối không đảm bảo chất lượng này thường xuyên, sức khỏe của họ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT được ban hành nhằm hướng dẫn cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. Thông tư này đã quy định rõ các tiêu chuẩn cần kiểm tra để đảm bảo chất lượng an toàn của sản phẩm muối nhập khẩu trên thị trường.

Đánh giá post