Quyết định 1171/QĐ-BKHCN Công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng trước thông quan của Bộ Khoa học và công nghệ

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 1171/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA TRƯỚC KHI THÔNG QUAN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Phụ lục đính kèm.

Đối với hàng hóa sản xuất trong nước, các hàng hóa thuộc Danh mục nêu tại Phụ lục kèm theo cũng phải thực hiện các biện pháp quản lý theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ phù hợp với yêu cầu quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để báo cáo);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
– Bộ Tài chính;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Tổng cục Hải quan;
– Các đơn vị thuộc Bộ KHCN có liên quan;
– Lưu: VT, TĐC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA TRƯỚC KHI THÔNG QUAN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT Tên hàng hóa Tên QCVN Mã HS Tên văn bản áp dụng Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
1 Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
1.1 Xăng không chì, xăng sinh học QCVN 1:2009/BKHCN 2710.12.12

2710.12.14

2710.12.16

– Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

– Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 1:2009/BKHCN, có hiệu lực ngày 30/3/2010.

– Thông tư số 14/2012/TT-BKHCN ngày 12/7/2012 về việc sửa đổi Điều 1 Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009, có hiệu lực ngày 01/9/2012.

– Thông tư số 30/2014/TT-BKHCN ngày 15/10/2014 về việc sửa đổi QCVN 1:2009/BKHCN, có hiệu lực ngày 01/12/2014.

– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa
1.2 Nhiên liệu điêzen 2710.19.71

2710.19.72

1.3 Nhiên liệu điêzen B5 2710.20.00
1.4 Nhiên liệu điêzen sinh học gốc (B100) 3826.00.10

3826.00.90

1.5 Etanol nhiên liệu biến tính/không biến tính 2207.20

2207.10.00

2 Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy QCVN 2:2008/BKHCN 6506.10.10 – Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

– Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008 về việc ban hành QCVN 2:2008/BKHCN, có hiệu lực ngày 15/11/2008.

– Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT ngày 28/02/2013 của liên Bộ: KHCN, Công Thương, Công an, Giao thông vận tải quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy, có hiệu lực ngày 15/5/2013.

– Thông tư 02/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008, có hiệu lực ngày 01/6/2014.

– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố
3 Đồ chơi trẻ em QCVN 3:2009/BKHCN 95.03 – Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

– Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 về việc ban hành QCVN 3:2009/BKHCN, có hiệu lực ngày 15/4/2010.

– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố
4 Các thiết bị điện, điện tử
4.1 Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời (bao gồm cả bình đun nước nóng nhanh dùng cho sinh hoạt) QCVN 4:2009/BKHCN 8516.10.10 – Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

– Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN, có hiệu lực từ ngày 01/6/2010 đối với thiết bị điện tử số thứ tự từ 1 đến 6 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố
4.2 Dụng cụ điện đun và chứa nước nóng (bao gồm cả bình đun nước nóng có dự trữ cho sinh hoạt; máy làm nóng lạnh nước uống (kể cả có bộ phận lọc nước)) QCVN 4:2009/BKHCN 8516.10.10 – Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

– Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN, có hiệu lực từ ngày 01/6/2010 đối với thiết bị điện số thứ tự từ 1 đến 6 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố
4.3 Máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác (bao gồm cả các sản phẩm điện sau:

– Máy sấy tóc.

– Lược uốn tóc.

– Kẹp uốn tóc.

– Lô uốn tóc có thiết bị gia nhiệt tách rời.

– Thiết bị gia nhiệt dùng cho dụng cụ uốn tóc tháo rời.

– Thiết bị tạo nếp tóc lâu dài.

– Máy hấp tóc (sử dụng hơi nước hấp tóc).

– Máy là tóc.

QCVN 4:2009/BKHCN 8516.31.00

8516.32.00

4.4 Quạt điện (bao gồm cả các loại quạt điện:

– Quạt trần

– Quạt bàn (kể cả loại phun sương)

– Quạt treo tường

– Quạt đứng (kể cả loại phun sương)

– Quạt thông gió

– Quạt nối ống

– Quạt không cánh (bên ngoài)

– Quạt tích điện; quạt tích điện sử dụng điện và năng lượng mặt trời.

– Quạt điện làm mát bình thường được bố trí thêm dây đốt để sưởi khi có nhu cầu.

– Quạt tháp (dạng hình tháp)

– Quạt sàn)

QCVN 4:2009/BKHCN 8414.51.10

8414.51.91

8414.51.99

8414.59.41

8414.59.49

– Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

– Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN, có hiệu lực từ ngày 01/6/2010 đối với thiết bị điện số thứ tự từ 1 đến 6 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố
4.5 Ấm đun nước (bao gồm cả phích đun nước, ca đun nước, Bình đun nước) QCVN 4:2009/BKHCN 8516.79.10 – Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

– Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN, có hiệu lực từ ngày 01/6/2010 đối với thiết bị điện số thứ tự từ 1 đến 6 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố
4.6 Nồi cơm điện (bao gồm cả nồi áp suất có chức năng nấu cơm; nồi nấu đa năng có chức năng nấu cơm) QCVN 4:2009/BKHCN 8516.60.10
4.7 Bàn là điện (bao gồm cả các loại bàn là:

– Bàn là điện không phun hơi nước

– Bàn là điện có phun hơi nước

– Bàn là điện có bình chứa nước hoặc nồi hơi tách rời, dung tích không lớn hơn 5 lít)

QCVN 4:2009/BKHCN 8516.40.90 – Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

– Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN.

– Thông tư số 16/2010/TT-BKHCN ngày 21/9/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN.

Thời hạn có hiệu lực như sau:

+ Ngày 01/01/2011: Đối với lò vi sóng (số thứ tự 8 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 42009/BKHCN).

+ Ngày 01/10/2011: Đối với thiết bị điện số thứ tự 7, 9, 10, 11, 12 và 13 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố
4.8 Lò vi sóng (bao gồm cả lò vi sóng kết hợp) QCVN 4:2009/BKHCN 8516.50.00 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố
4.9 Lò nướng điện, vỉ nướng điện (bao gồm cả bếp hồng ngoại có chức năng nướng, các loại lò nướng bánh, lò quay thịt, dụng cụ nướng bánh kẹp). QCVN 4:2009/BKHCN 8516.60.90

8516.72.00

4.10 Dây điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V QCVN 4:2009/BKHCN 8544.49.41 – Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

– Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN.

– Thông tư số 22/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 về quy định về việc quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V, có hiệu lực như sau:

+ Ngày 01/3/2013: Đối với dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC sản xuất, nhập khẩu.

+ Ngày 01/01/2014: Đối với dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC lưu thông trên thị trường.

– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố
4.11 Dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng (bao gồm cả que đun điện) QCVN 4:2009/BKHCN 8516.10.30 – Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

– Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN.

– Thông tư số 16/2010/TT-BKHCN ngày 21/9/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN.

Thời hạn có hiệu lực như sau:

+ Ngày 01/01/2011: Đối với lò vi sóng (số thứ tự 8 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN).

+ Ngày 01/10/2011: Đối với thiết bị điện số thứ tự 7, 9, 10, 11, 12 và 13 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố
4.12 Dụng cụ pha chè hoặc cà phê (bao gồm cả máy pha cà phê; máy pha chè (trà)) QCVN 4:2009/BKHCN 8516.71.00
4.13 Máy sấy khô tay QCVN 4:2009/BKHCN 8516.33.00
4.14 Dụng cụ đun nước nóng tức thời (bao gồm cả bình đun nước nóng nhanh dùng cho sinh hoạt) QCVN 9:2012/BKHCN 8516.10.10 – Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN ngày 12/4/2012 về việc ban hành QCVN 9:2012/BKHCN.

– Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12/4/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN, có hiệu lực như sau:

+ Ngày 01/6/2015: Đối với thiết bị điện số thứ tự từ 1 đến số 2 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 9:2012/BKHCN.

+ Ngày 01/01/2016: Đối với thiết bị điện số thứ tự từ 3 đến số 7 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 9:2012/BKHCN.

– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố
4.15 Máy khoan cầm tay hoạt động bằng động cơ điện (Không bao gồm khoan gắn liền với động cơ điện hoạt động bằng pin/pin sạc) QCVN 9:2012/BKHCN 8467.21.00
4.16 Bóng đèn có balat lắp liền (bóng đèn huỳnh quang, catốt nóng) QCVN 9:2012/BKHCN 8539.31.90
4.17 Máy hút bụi QCVN 9:2012/BKHCN 8508.11.00

8508.19.10

4.18 Tủ lạnh, tủ đá QCVN 9:2012/BKHCN 8418.10.10

8418.30

8418.40

8418.29.00

8418.50.19

8418.50.99

4.19 Máy giặt QCVN 9:2012/BKHCN 8450.11

8450.19

– Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN ngày 12/4/2012 về việc ban hành QCVN 9:2012/BKHCN.

– Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12/4/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN, có hiệu lực như sau:

+ Ngày 01/6/2015: Đối với thiết bị điện số thứ tự từ 1 đến số 2 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 9:2012/BKHCN.

+ Ngày 01/01/2016: Đối với thiết bị điện số thứ tự từ 3 đến số 7 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 9:2012/BKHCN.

– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố
4.20 Điều hòa không khí (có giới hạn dòng diện trên mỗi pha không quá 25A) QCVN 9:2012/BKHCN 8415.10.10
5 Thép làm cốt bê tông QCVN 7:2011/BKHCN 7214.20.31

7214.20.41

7214.20.51

7214.20.61

7215.50.91

7215.90.10

7217.10

7229.20.00

7312.10.91

7213.91.20

7213.99.20

– Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 về việc ban hành QCVN 7:2011/BKHCN.

– Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12/4/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN, có hiệu lực như sau:

+ Ngày 01/01/2014: Đối với thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước, nhập khẩu.

+ Ngày 01/6/2014: Đối với thép làm cốt bê tông lưu thông trên thị trường.

– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố
6 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) QCVN 8:2012/BKHCN 2711.12.00

2711.13.00

2711.19.00

– Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN ngày 12/4/2012 về việc ban hành QCVN 8:2012/BKHCN.

– Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12/4/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN, có hiệu lực từ ngày 01/9/2013.

– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

– Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

– Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố

 

Đánh giá post