Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc Bộ Công An

BỘ CÔNG AN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 08/2019/TT-BCA Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2018;

n cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất Lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 củ Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-C ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất Lượng sản phẩm, hàng hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi tắt là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Điều 2. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

  1. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.
  2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2019.
  2. Thông tư này thay thế Thông tư số 14/2012/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

  1. Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Thông tư này.
  2. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công an (qua Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an) để kịp thời hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Các đồng chí Thứ trưởng;
– Các đơn vị thuộc Bộ Công an;
– Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
– Công báo;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
– Lưu: VT, V03, V04.
BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Tô Lâm

 

DANH MỤC

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN
(Kèm theo Thông tư số 08/2019/TT-BCA, ngày 26 tháng 3 năm 2019)

STT Tên sản phẩm, hàng hóa Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn Biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu
1 Súng bắn lưới TCVN-AN: 133:2018 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
2 Súng điện đa năng (điện tử, đạn điện,…) TCVN-AN: 112:2017 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
3 Đạn cao su 9,5 mm TCVN-AN: 100:2017 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
4 Lựu đạn khói TCVN-AN: 110:2017 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
5 Lựu đạn khói cay TCVN-AN: 111:2017 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
6 Quả khói TCVN-AN: 113:2017 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
7 Quả rít khói màu TCVN-AN: 114:2017 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
8 Quả cay khói nổ TCVN-AN: 115:2017 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
9 Quả nổ nghiệp vụ TCVN-AN: 116:2017 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
10 Dùi cui điện TCVN-AN: 082:2016 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
11 Gậy chỉ huy giao thông TCVN-AN: 074:2016 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
12 Bình xịt cay OC TCVN-AN: 121:2017 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
13 Bình xịt cay PAVA TCVN-AN: 122:2017 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
14 Bình xịt bột cay CS dạng rắn – khí TCVN-AN 129:2017 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
15 Bình xịt hơi cay CS cầm tay dạng lỏng – khí TCVN-AN: 083:2016 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
18 Dung dịch chất cay dùng cho xe chống bạo loạn TCVN-AN: 123:2017 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
19 Dung dịch chất đánh dấu dùng cho xe chống bạo loạn TCVN-AN: 124:2017 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
20 Lá chắn điện TCVN-AN: 073:2016 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
21 Áo giáp chống đạn cấp III TCVN-AN: 077:2016 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
22 Áo phao chống đạn cấp I, cấp II và cấp III TCVN-AN: 078:2016 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
23 Áo giáp chống đâm TCVN-AN: 071:2016 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
24 Bình chữa cháy tự động kích hoạt: bình bột loại treo TCVN12314:2018 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
25 Bình chữa cháy xách tay TCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009) Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
26 Bình chữa cháy có bánh xe TCVN 7027:2013 (ISO 11601:2008) Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
27 Súng phóng quả nổ TCCS-AN: 03:2018 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
28 Lựu đạn khói cay đa năng TCCS-AN: 05:2018 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
29 Lựu đạn khói màu đa năng TCCS-AN: 06:2018 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
30 Hộp phát khói TCCS-AN: 08:2018 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
31 Mặt nạ phòng độc TCCS-AN: 09:2018 Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

 

Đánh giá post