Category Archives: KTCL Bộ Y tế

KTCL Bộ Y tế

Thông tư 31/2017/TT-BYT Ban hành danh mục sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Y Tế

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 31/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2017   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC PHÂN CÔNG