Category Archives: ATTP Bộ Y Tế

ATTP Bộ Y tế

Thông tư 52/2015/TT-BYT Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 52/2015/TT-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU VÀ HỒ SƠ,

Thông tư 25/2019/TT-BYT Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y Tế

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 25/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ Căn cứ

Quyết định 818/QĐ-BYT danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra vệ sinh ATTP

BỘ Y TẾ ___ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________ Số: 818/QĐ-BYT           Hà Nội, ngày  05  tháng 03  năm 2007   QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS _______________