Category Archives: ATTP Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ATTP Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghị định 80/2013/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lương sản phẩm, hàng hóa

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 80/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG